Reglement MDV 2023-2024

 

1.    Toepassing

2.    Indelingen

3.    Spelregels en Spelsystemen

4.    Accommodatie & Materiële bepalingen

5.    Teams en Inschrijving

6.    Wedstrijddata

7.    Wedstrijdformulieren

8.    Scheidsrechter/Schrijver

9.    Extra voor KC

10. Extra voor BC

11. Strafbepalingen

12. Slotbepaling

 

 

Artikel 1. Toepassing

1.1.         Alle hierna volgende artikelen hebben betrekking op de wedstrijden, die door de Meppeler Darts Vereniging worden georganiseerd in zowel de reguliere competitie, de bokaalcompetitie en de koppelcompetitie.

1.2.        De volgende afkortingen worden in dit reglement gehanteerd:

1.  MDV        = Meppeler Darts Vereniging

2.  MDC        = Meppeler Darts Competitie

3.  BC          = Bokaal Competitie

4.  KC          = Koppel Competitie

5.  CL           = Competitie Leiding

6.  BCL         = Bokaalcompetitie Leiding

7.  KCL         = Koppelcompetitie Leiding

8.  BotheR     = Best of the Rest

9.  Ct           = Captain van een team

10. s/s          = Scheidsrechter/schrijver

 naar boven

 

Artikel 2. Indelingen

2.1.    Elke speler/Elk team zal ernaar streven een zo hoog mogelijke plaats in de eindrangschikking in te nemen en een zo goed mogelijke wedstrijduitslag te behalen. Ook wedstrijden in de BC, moeten dus ten allen tijde, dus ook in het geval van knock-out systeem, compleet uitgespeeld worden.

2.2.    Voor zover dit reglement niet voorziet zullen de CL, BCL en de KCL het wedstrijdschema vaststellen.

2.3.    De MDC wordt ingedeeld aan de hand van de competitie van het voorgaande seizoen, met in acht name van de geldende promotie/degradatie regeling.

2.4.    Mochten er in een klasse één of meerdere teams uitvallen, dan vult de CL de klasse aan tot het gewenste aantal teams.

2.5.    Het team dat in zijn klasse het hoogste aantal wedstrijdpunten haalt is kampioen in zijn klasse. Indien in een klasse twee of meerdere teams hetzelfde aantal wedstrijdpunten hebben behaald en daardoor gelijk op de eerste drie of laatste twee plaatsen eindigen, dan zal tussen deze teams het onderling resultaat bepalend zijn voor de eindklassering. Mocht het onderling resultaat gelijk zijn dan is het legsaldo bepalend van de onderlinge partijen. De bierronde telt daarbij als 1 leg.

2.6.    De teams op de plaatsen 1 en 2 uit de eindrangschikking van een klasse in de MDC promoveren, met uitzondering van de eerste 2 uit de hoogste klasse. Mocht de indeling voor het volgende seizoen zo zijn dat er minder teams in de klassen zitten, dan kan het noodzakelijk zijn dat er meer teams in de MDC promoveren.

2.7.    De teams op de laatste 2 plaatsen in de eindrangschikking van een klasse in de MDC degraderen. Mocht de indeling voor het volgende seizoen zo zijn dat er minder teams in de klassen zitten, dan kan het noodzakelijk zijn dat er meer teams in de MDC degraderen.

2.8.    Prijzen in de vorm van geld worden uitgereikt aan:

a.    de teams op de eerste 3 plaatsen in elke klasse van de MDC,

b.    de teams op de eerste 3 plaatsen in de BC, zowel Top als BotheR; de kampioen krijgt tevens een wisselbeker, De spelers op de eerste 3 plaatsen in de KC;

 

 naar boven

Artikel 3. Spelregels en Spelsystemen

3.1.    501 wordt gespeeld door per beurt met drie pijlen zoveel mogelijk punten te gooien, met dien verstande dat het spel met een dubbel (buitenste ring op het dartsbord of de bulls eye) precies op nul beëindigd moet worden.

3.2.        Bij Tac-Tics is het de bedoeling om zo snel mogelijk het benodigde aantal keren (= het aantal kruizen: normaal: 3x; in de teamwedstrijd: 5x) de nummers 20 tot en met 10 en de bull te gooien en meer punten te hebben dan je tegenstander.

Punten scoor je door het nummer, waar je al het benodigde aantal keren op geraakt hebt en je tegenstander nog niet, vaker te raken.

Als aan het eind van een Tac-Tics wedstrijd beide partijen alle nummers voldoende keren gegooid hebben en ook een gelijk aantal punten hebben gescoord, dan is er sprake van een gelijkspel en kan de wedstrijd worden beschouwd als niet gespeeld en moet men een nieuwe Tac-Tics spelen. Dat betekent dat hetzelfde team opnieuw begint.

3.3.        Een Competitiewedstrijd (MDC en BC) bestaat uit 4 individuele partijen (de 4  zogenaamde singles), 4 koppel partijen (beide gevormde koppels van beide teams spelen tegen elkaar) en een teamwedstrijd, waarin 4 spelers als team het tegen elkaar opnemen. Winst in elk van deze partijen levert 1 wedstrijdpunt op; in totaal zijn er 9 wedstrijdpunten per wedstrijd te verdienen.

3.4.        In de MDC worden de volgende spelsystemen gespeeld:

Topklasse en 1e klasse:

single: 501 best of 7

koppel:501 best of 5

team: Tac-Tics 5 kruizen

 

2e klasse:

single: 501 best of 5

koppel:501 best of 5

team: Tac-Tics 5 kruizen

 

3 klasse:

single: Tac-Tics 3 kruizen/501 en evt. nog een 501 voor de beslissing

koppel:501 best of 5

team: Tac-Tics 5 kruizen

 

4e klasse:

single: Tac-Tics 3 kruizen/501 en evt. nog een 501 voor de beslissing

koppel:501 best of 3

team: Tac-Tics 5 kruizen

 

3.5.        In de BC wordt eerst het systeem van de 4e klasse gespeeld, vervolgens het 3e klasse systeem, dan het 2e klasse systeem en tenslotte het systeem van de Topklasse en 1e klasse.

3.6.        Het spelsysteem voor de finaleavond in de BC’s wordt door de BCL bekend gemaakt.

3.7.    In de KC wordt met uitzondering van de finale 501 best of 3 gespeeld.

         

Het spelsysteem voor de finaleavond in de KC wordt door de KCL bekend gemaakt.
 

 naar boven

Artikel 4. Accommodatie & Materiële bepalingen

4.1.        Het dartsbord dient te voldoen aan de volgende eisen:

-       de officiële kleuren rood-wit-zwart-groen

-       in goede staat zonder beschadigingen en volkomen vlak

-       goed zichtbare draden, die niet glimmen

-       nummering van midden boven met de klok mee: 20-1-18-4-13-6-10-15-2-17-3-19-7-16-8-11-14-9-12-5

-       de dubbel 20 moet rood zijn

4.2.    De roos (bulls eye) moet zich op een hoogte van 1,73 meter (+ of - 1cm)

          bevinden, verticaal gerekend ten opzichte van de werplijn.

4.3.    De achterkant van de werplijn moet zich op 2,37 meter bevinden, gerekend ten opzichte van de voorkant van het dartsbord. De werpafstand begint achter de werplijn.

4.4.    Volgens de stelling van Pythagoras houdt dit in dat een draad vanuit de roos naar achter de werplijn gespannen een lengte moet hebben van 2,93 meter + of - 1 centimeter.

4.5.    De werplijn wordt duidelijk aangegeven door een drempel (=oche) die vast op de vloer en recht achter het dartsbord is bevestigd.

De hoogte van deze drempel bedraagt tussen de 3,5 en 6 centimeter.

De lengte bedraagt minimaal 60 centimeter.

4.6.        Rondom een speler die op dat moment gooit dient een minimale ruimte te zijn van 1 meter. Boven het dartsbord dient tot aan het plafond een vrije ruimte van 25 centimeter aanwezig te zijn, zodat geworpen pijlen niet het plafond raken, voordat zij het bord raken.

Bewegende personen/dingen die in het zicht (tussen de oche en het dartsbord) hangen of staan dienen verwijderd te worden.

4.7.    Het dartsbord dient zonder schaduw te worden belicht door 1 of meerdere lampen met een minimale lichtsterkte van 75 watt voor gloeilamp(en), 32 watt voor TL verlichting en 14 watt voor LED verlichting.

4.8.    Elk soort darts mag worden gebruikt, voor zover hun lengte niet meer is dan 30,5 centimeter en hun gewicht niet meer is dan 49,7 gram.

4.9.    De speler(s) moet(en) tijdens een wedstrijd op de hoogte zijn van de score. Deze wordt door de schrijver/scheidsrechter (s/s) aangegeven op het scorebord.

4.10.   Het scorebord moet naast het dartsbord zijn opgehangen en moet voor de speler(s) goed zichtbaar zijn.

4.11.   Het scorebord moet wit zijn en er moet met een uitwisbare blauwe of zwarte stift op geschreven worden.

4.12.   Bovengenoemde punten (1 t/m 7 en 10 en 11) worden in geval van nieuwe banen en/of klachten door 2 of meer personen (door de CL aangewezen) gecontroleerd.

Indien een accommodatie niet voldoet aan deze minimale eisen dan worden totdat de accommodatie wel voldoet de thuiswedstrijden van die teams omgezet in uitwedstrijden; dit kan dus inhouden dat er twee keer 'uit' gespeeld word tegen hetzelfde team.

4.13.     Wanneer op de wedstrijdavond de accommodatie niet in orde is/wordt bevonden, dan dient dit voor aanvang van de wedstrijd te worden gemeld door de teamcaptains aan de barkeeper/eigenaar, zodat die laatste het probleem kan verhelpen volgens de reglementen.

Als dit niet mocht lukken en één van beide partijen niet wenst te spelen, dan moet dit duidelijk op beide wedstrijdformulieren, eventueel met bijlage vermeld worden. Indien er ondanks alles toch gegooid wordt, dan kan men zich niet meer op de accommodatie beroepen.

 

 naar boven

Artikel 5. Teams en Inschrijving:

5.1.    Deelname aan de MDC en BC is uitsluitend mogelijk voor teams van 4 vaste basisspelers en minimaal 1 en maximaal 5 reserve(s). Spelers moeten minimaal 16 jaar oud zijn.

5.2.    Teams dragen enkel en alléén de naam van het café cq. van de lokaliteit, waar hun thuiswedstrijden worden gegooid, aangevuld met het teamnummer.

5.3.    Uit hun midden wijzen de voor hun team geregistreerde spelers een captain aan, welke geacht wordt aan de uit deelname aan de competities voortvloeiende verplichtingen van het team te voldoen.

5.4.    Deze Ct zorgt ervoor dat alle spelers in zijn team op de hoogte zijn van de inhoud van dit reglement.

5.5.    Alleen leden die via het inschrijfformulier (zie Bijlage I) zijn opgegeven, of indien later (zie ook art. 5 lid 6) opgegeven enkel en alleen bij de CL, met in acht name van artikel 5 lid 1, worden aangemerkt als lid van de MDV en derhalve gerechtigd te spelen in de door de MDV georganiseerde competities.

5.6.    Leden die later, dus niet via het inschrijfformulier, opgegeven worden moeten woonachtig zijn in een straal van 10 km rondom Meppel of in de woonplaats van hun thuislocatie.

5.7.    Geschillen tussen individuele leden en speellocatie- c.q. café-eigenaren zijn geen zaken waarin de MDV bemiddelt en zullen onderling moeten worden opgelost.

5.9.    De MDV kent geen individuele leden; Individuen kunnen alleen door teamverband lid zijn.

5.10.   Een speler die geregistreerd staat als basisspeler (de bovenste 4 van het inschrijfformulier) mag niet voor een ander team dat deelneemt aan de MDC of BC spelen gedurende het lopende seizoen.

5.11.   Reservespelers mogen altijd uitkomen voor hun eigen team en daarnaast ook voor een ander team, dat voor hetzelfde café speelt, mits dit team in een hogere klasse speelt. Reservespelers in de laagste klasse mogen ook uitkomen voor een ander team, dat voor hetzelfde café speelt, dat ook in de laagste klasse speelt.

5.12.   Blijkt bij inschrijving voor een nieuw seizoen een team te bestaan uit minder dan de helft van de geregistreerde spelers van het voorgaande seizoen dan wordt dat team beschouwd in te schrijven als nieuw team.

5.13.   Een team dat zich als nieuw team inschrijft start de MDC in de laagste klasse, tenzij het bestuur van de MDV dit niet wenselijk acht, gezien de sterkte van dit team ten opzichte van hun klassegenoten.

5.14.     Inschrijving van de teams en deelnemers aan de SC dient te geschieden voor een bepaalde sluitingsdatum die ruim van tevoren bekend zal worden gemaakt door de CL.

Inschrijving geschiedt door inlevering van het volledig ingevulde inschrijfformulier, inclusief betaling van het totale inschrijfgeld.

5.16.   Tijdens een competitiewedstrijd (MDC en BC) mag twee keer een speler worden vervangen door een reservespeler, met in acht name van art. 5 lid 10 & 11. De reservespelers kunnen na de single worden ingezet. Een vervangen speler mag niet opnieuw worden ingezet.

5.17.   Ongerechtigde spelers (zie art. 5 lid 6, 10 en 11) mogen niet meedoen.

5.18.   Een competitiewedstrijd (MDC en BC) kan worden aangevangen door een team van minimaal 3 spelers. De ontbrekende speler dient echter tijdig aanwezig te zijn om een wedstrijdverloop zonder onderbrekingen mogelijk te maken.

Indien de ontbrekende speler niet tijdig aanwezig is wordt hij geacht al zijn pijlen buiten het bord te hebben gegooid en derhalve zijn singlepartij te verliezen.

Indien de speler ook niet tijdig aanwezig is voor één of beide koppelwedstrijden en of de teamwedstrijd, dan kan zo'n partij wel gegooid worden (in volgorde van het wedstrijdformulier), maar wordt de niet aanwezige speler wederom geacht al zijn pijlen naast het bord te hebben gegooid.

5.19    Een competitieavond van de KC kan worden aangevangen zonder het aanwezig zijn van alle spelers. De ontbrekende speler(s) dienen echter tijdig aanwezig te zijn om een wedstrijdverloop zonder onderbrekingen (op volgorde van het wedstrijdformulier) mogelijk te maken. Indien de speler niet tijdig aanwezig is, dan kan hij (en koppelmaat) die avond niet meer deelnemen.

5.20.   Een onvolledig team van minimaal 3 spelers kan een competitiewedstrijd (MDC en BC) spelen. De ontbrekende speler wordt geacht al zijn darts naast het dartsbord te hebben geworpen. 

 naar boven

Artikel 6. Wedstrijddata

6.1.    Alle competitiewedstrijden van de MDV worden gespeeld op de data die door de CL/BCL/KCL zijn bepaald. Dit is normaalgesproken de dinsdagavond met een uiterlijke aanvangstijd van 20.00 uur.

6.2.    Het wedstrijdbord en de wedstrijdbaan dient 30 minuten voor aanvang van de competitiewedstrijd beschikbaar te zijn.

6.3.    Beide teams dienen de mogelijkheid te krijgen om 15 minuten in te gooien (Men moet dan uiteraard wel tijdig aanwezig zijn!).

6.4.    Wanneer een wedstrijd om welke reden dan ook wordt onderbroken/gestopt en  niet uitgespeeld kan worden, dan moet dit door beide Ct's op het wedstrijdformulier worden vermeld. De CL zal eventueel in overleg met de Ct's en/of het bestuur een oplossing bepalen.

 

 naar boven

Artikel 7. Wedstrijdformulieren

7.1.    Alleen de door de MDV uitgegeven wedstrijdformulieren (zie Bijlage II voor MDC en BC; Bijlage III voor SC en de via de MDV-site [www.mdvmeppel.nl] te downloaden versie voor MDC en BC) zijn geldig.

7.2.        Het invullen van de wedstrijdformulieren (MDC en BC) geschiedt door de Ct's die afzonderlijk van elkaar hun single opstelling, voor aanvang van de wedstrijd, maken.

     Met het invullen van de koppels mag eventueel gewacht worden tot vlak voor aanvang van de eerste koppelwedstrijd.

7.3.    Het uitspelende team begint de 1e, 3e, 5e, 7e en 9e wedstrijd, zoals ook aangegeven op het wedstrijdformulier. Het thuisspelende team dus de 2e, 4e, 6e en 8e wedstrijd.

7.4.    Het invullen van het wedstrijdformulier in de SC geschiedt door één van de aanwezige spelers.

7.5.    Indien een competitiewedstrijd op een andere datum dan de oorspronkelijke datum wordt gespeeld, dan moet ook de oorspronkelijke datum worden vermeld.

7.6.        Voor, tijdens en of na afloop van de competitiewedstrijd (MDC en BC) kunnen de Ct's eventuele op- en of aanmerkingen c.q. klachten ten aanzien van de wedstrijd, tegenpartij en/of accommodatie e.d. schrijven op de achterzijde van het wedstrijdformulier.

7.7.    Op- en of aanmerkingen tijdens een KC-wedstrijd kunnen ook op de achterzijde van het wedstrijdformulier worden geschreven.

7.8.        Na afloop van de competitiewedstrijd (MDC en BC) wordt het wedstrijdformulier door beide Ct's voorzien van een handtekening.

7.9.   De Ct zorgt ervoor dat zijn wedstrijdformulier tijdig en op de juiste plaats wordt ingeleverd.

7.10.   De winnaar van een KC-avond zorgt ervoor dat zijn wedstrijdformulier tijdig en op de juiste plaats wordt ingeleverd.

7.11.     Inlevering van het wedstrijdformulier (MDC, BC en KC) dient te geschieden op de wedstrijdavond of de dag daaropvolgend voor 18.00 uur.

De wedstrijdformulieren moeten bij een reguliere competitiewedstrijd (MDC, BC en KC) worden ingeleverd bij de webmasters via WhatsApp of via mail (mdvmeppel@gmail.com). 

 

 naar boven

Artikel 8. Scheidsrechter/Schrijver (s/s)

8.1.    Tijdens de wedstrijden zowel MDC als BC zorgt het thuisspelende team voor een schrijver. In onderling overleg mag hiervan worden afgeweken.

8.2.    De s/s mag zich niet meer bewegen dan voor het uitoefenen van zijn taak noodzakelijk is.

8.3.        De s/s moet zelf de score vaststellen en noteren en niet argeloos afgaan op hetgeen de speler hem mededeelt.

Indien een speler voordat hij de laatste pijl van de beurt gegooid heeft de partij beëindigd heeft of een dusdanige score heeft gemaakt dat beëindiging niet meer mogelijk is in die beurt, dan dient de s/s dit door woord en/of gebaar duidelijk te maken. De speler wordt geacht dan niet verder te gooien in die beurt.

8.4.    Gescoorde punten van een geworpen dart tellen pas nadat de beurt (3 darts) beëindigd is en de score door de s/s is genoteerd. De speler moet de darts uit het bord trekken nadat hij de opgeschreven score heeft gecontroleerd.

8.5.    Alle verzoeken om vastgestelde scores te controleren of telfouten te veranderen dienen te geschieden voordat de speler/het koppel/het team aan zijn volgende beurt begint.

8.6.    De speler achter de oche mag op elk moment tijdens de wedstrijd bij de s/s informeren naar de gescoorde punten. De s/s mag echter geen aanwijzingen geven over de te volgen tactiek.

8.7.        Een speler die niet achter de oche of de denkbeeldige lijn in het verlengde van de oche (schoenen moeten geheel achter de oche staan en zeker niet op enigerlei wijze bovenop de oche) staat, moet de eerste keer door de s/s gewaarschuwd worden (tegenstanders mogen de s/s hier op attenderen). Elke dart daarna gegooid in overtreding van deze regel zal als ongeldig worden beschouwd en dus niet meegenomen worden in de score.

 naar boven

Artikel 9. Extra voor KC

9.1.     Per seizoen mag een deelnemend koppel aan de KC slechts 1 wedstrijdavond, met in acht name van art 9 lid 2, missen. Indien zij niet aanwezig kunnen zijn dan moet hiervan zowel de KCL als de lokaliteit waar zij moeten spelen uiterlijk de avond van te voren op de hoogte stellen. Indien deze afmeldingen achterwege blijven wordt het koppel voor de rest van het seizoen en het volgend seizoen automatisch gediskwalificeerd.

9.2.     In geval van 4 voorronden in de KC moet elke speler de laatste avond voor de finale mee gooien. In geval van 5 voorronden of meer, moet elke speler de laatste twee avonden voor de finale mee gooien. Indien het koppel dit niet doet, kunnen zij zich niet kwalificeren voor de finaleavond.

9.3.     Voor de finaleavonden plaatsen zich de beste 16 koppels, met in acht name van art. 9 lid 1 en 2, voor de KC.

          Per voorronde wedstrijdavond worden de volgende punten toegekend: 1e plaats: 9, 2e plaats 7, 3e plaats 5, 4e plaats 3, 5e plaats 2, 6e plaats 1 punt. Een speler die afgemeld absent is krijgt 0 punten. Van deze voorronde avonden wordt het slechtste puntenresultaat weggestreept. Mocht van spelers het puntentotaal voor deelname aan de finaleavond gelijk zijn, dan bepaalt het leggemiddelde wie wel speelt op de finaleavond.

9.4.     De stand in de poule wordt bepaald door het aantal gewonnen wedstrijden, vervolgens het legsaldo en daarna onderling resultaat

 naar boven

Artikel 10. Extra voor BC

10.1.   Alle teams worden voor de Jacob Schiphorst Bokaal tegen elkaar geloot. De winnaars gaan verder in de Topklasse, de verliezers gaan verder in de BotheR. Bij een oneven aantal zal er een vrijloting voor een team zijn. Komt dit team uit de Topklasse of 1e klasse dan gaat dit team automatisch naar de Topklasse. Komt dit team uit de 3e of 4e klasse dan gaat dit team automatisch naar de BotheR. In geval van een vrijgeloot 2e klasse team, mag de teamcaptain aangeven in welke klasse het team wil vervolgen.

10.2.   Voor de tweede ronde wordt opnieuw geloot. Hier kunnen ook teams vrijgeloot worden. Een team wat volgens artikel 10.1 een vrijloting heeft gehad, kan geen vrijloting meer krijgen.

10.3.   Tijdens de finales, die met 3 teams worden gespeeld, is de teamronde bepalend bij een gelijke stand. Mochten alle drie de teams een teamronde gewonnen hebben en evenveel punten behaald hebben, dan wordt het legsaldo bepalend.

 naar boven

Artikel 11. Strafbepalingen

11.1.     De MDV kent voor haar competities meerdere soorten straffen, waaronder een gele en een rode kaart. Een kaart (geel of rood) gegeven in de ene competitie, bijv. BC is ook geldig voor de andere competities, bijv. MDC en KC. Een kaart kan zowel aan een heel team of aan individuele spelers, bijv. individueel onsportief gedrag, worden uitgereikt.

11.2.   De gele kaart moet worden gezien als een officiële waarschuwing en wordt gegeven door de betreffende CL bij  overtredingen van het reglement van de MDV of door het bestuur. Twee gele kaarten in een seizoen hebben hetzelfde resultaat als één rode kaart, nl. uitsluiting van de competities en toernooien, zie lid 3.

11.3.   De rode kaart, directe uitsluiting van de competities en toernooien voor het lopende en evt. het volgende seizoen, wordt gegeven bij ernstige overtredingen van het reglement van de MDV, bijv. het niet komen opdagen bij een wedstrijd, zonder afmelding en in het geval van fraude op wedstrijdformulieren.

11.4.     De kaart wordt altijd door één van de bestuursleden uitgereikt aan de betroffen persoon of aan de betroffen Ct en schriftelijk bevestigd. Protesten op/Bezwaren tegen de ontvangen kaart dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de uitreiking worden afgeleverd bij de secretaris van de MDV. In specifieke gevallen waarbij de noodzaak van een goed competitieverloop de voorkeur heeft, kan deze protesttermijn worden ingekort.

11.5.     Klachten met betrekking tot competities moeten schriftelijk worden afgeleverd bij de secretaris.

 naar boven

Artikel 12. Slotbepaling

12.1.     Als het bestuur het noodzakelijk acht voor een goed verloop van de competities mag zij in uitzonderingsgevallen dispensatie verlenen aan teams of individuele personen om niet te voldoen aan dit reglement. Alvorens zij van dit recht gebruik maakt, moet tenminste 2/3 van het aantal bestuursleden van de MDV hiermee akkoord gaan.

 naar boven

 

Sponsors